Svetsarna själva betraktar hälsoaspekter som långsiktiga och som ett mindre omedelbart problem

27 februari 2018 Det är numera allmänt känt att svetsrök är mycket skadligt och att det krävs en rad olika skyddsåtgärder för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Du kan läsa mer om dessa faror och risker i andra bloggar på webbplatsen. Men är alla verkligen medvetna om hur viktigt det är att vidta skyddsåtgärder som exempelvis personlig skyddsutrustning och källutsug? Svaren från svetsarna själva är förvånande…

En stor grupp svetsare i Storbritannien besvarade olika frågor i en marknadsundersökning. Det allmänna syftet med enkäten var att få en tydlig bild av hur svetsare ser på och tacklar sina arbetsuppgifter, både och attitydmässigt, med hänsyn till hälso- och säkerhetsaspekter och vilka försiktighetsåtgärder de vidtar eller inte vidtar. I undersökningen deltog både äldre och yngre svetsare som arbetar i små och medelstora företag.

 

Högteknologi

De första resultaten från studien är anmärkningsvärda. Svetsare som arbetar i företag som tillverkar högteknologiska produkter med höga specifikationskrav, är mer medvetna om och bättre skyddade mot riskerna med svetsrök än kollegorna i företag med en mindre högteknologisk profil. En svetsare på ett företag med höga specifikationskrav sa att ”hans kunder hade stort inflytande på verksamhetens hälso- och säkerhetsarbete”.

 

Hälsa och säkerhet

Stödet för hälsa och säkerhet var i allmänhet stort eftersom det syftar till att skapa en säkrare arbetsmiljö.Samtliga respondenter var medvetna om att hälso- och skyddsfrågor nu är en mycket större del av den offentliga diskursen än tidigare. Det finns också en allmän medvetenhet om att regelverken är mycket striktare idag och att de inte går att förbises.

Stödet för hälsa och säkerhet var i allmänhet stort eftersom det syftar till att skapa en säkrare arbetsmiljö. Den allmänna uppfattningen var att striktare regelverk för hälsa och säkerhet gynnade alla.

När det handlar om svetsning betraktades hälsa och säkerhet som en fråga om att ”ta hand om sig själv”. Det var något man prioriterade och det var särskilt viktigt inom svetsning eftersom det är en verksamhet som är förenad med uppenbara risker. De flesta respondenterna hade egen erfarenhet av eller hade kollegor som drabbats av svetsblänk, brännskador eller till och med förlorat fingrar. Värt att notera är att de långsiktiga aspekterna som exempelvis lungskador inte uppmärksammades eftersom det inte är omedelbara problem. Säkerhetsfrågor är mer omedelbara och de var högst upp på agendan, medan hälsofrågor är långsiktiga och därför mindre prioriterade. Hälsofrågor ansågs vara mer abstrakta eftersom det är problem som uppstår mer gradvis och i framtiden.

 

Den viktigaste skyddsåtgärden

Med några få undantag var inte svetsarna särskilt oroliga över riskerna med svetsrök. Många ansåg att allmänna utsugsfläktar och ventilation var den viktigaste åtgärden för att skydda svetsaren mot svetsrök. Men det faktum att ventilationen/utsugen i vissa anläggningar inte höll måttet innebar att andra ignorerade frågan eller att de var tvungna att förlita sig mer på sitt andningsskydd.Källutsugning rekommenderas för utsugning av svetsångor.

Punktutsug ansågs vara en central åtgärd i företagets arbete för att säkerställa en god luftkvalitet på arbetsplatsen. Några svetsare använde till och med flera utsug i miljöer där det bildas särskilt mycket svetsrök. Nästan alla respondenter använde något slags skydd, antingen allmän ventilation eller punktutsug, även om vissa inte använde det varje gång.

De flesta respondenter visste ingenting om svetsröknivåerna eller hur punktutsugen kontrollerades. Det rådde en allmän uppfattning om att ifall man kontrollerade att utsugen fungerar, då finns det ingen anledning att kontrollera nivån av svetsrök. De förväntade att all svetsrök fångades upp ändå, eller åtminstone nästan all svetsrök. Den allmänna rekommendationen är emellertid att specialister som kontrollerar och underhåller punktutsugen också kontrollerar att all rök fångas upp.

 

Källa: Welders attitudes to health and safety, qualitative research report. Sammanställd för COI och HSE.

Tillbaka

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement