Hälsorisker - fordonsavgaser

Då tonvikten på renare motorer fortsätter, är tydliga förbättringar synliga. Reduceringen av partikelformigt material och NoX är några exempel detta, dock kvarstår de farliga effekterna från avgaserna eftersom flera hälsovådliga ämnen fortfarande finns kvar:

 

Kemikalie

Hälsopåverkan*
Bensen Grupp 1A, human cancerogen
Polynukleärt aromatiskt kolväte Grupp 2A, misstänkt human cancerogen
Bensen-”alfa”-pyren Grupp 2A, misstänkt human cancerogen
Formaldehyd Grupp 2A, misstänkt human cancerogen
Benzofuran Grupp 2B, eventuellt human cancerogen
Kolmonoxid Livshotande för människor
Kväveoxider Livshotande för människor

Genom att att fånga upp fordonsavgaserna med avgasutsug fås en säkrare och trevligare arbetsmiljö.

 

 * Källa: www.osha.gov

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement